Hírek

Intézeti hírek - 2019. augusztus 2, péntek

Gyógyszerészdoktor-avatás a Pécsi Tudományegyetemen 2019. július 6.

A 2019-ben Pécsett végzett gyógyszerészhallgatók avatására július 6-án került sor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szigeti úti épületének Aulájában.

Az ünnepség a Tanári Testület, majd az avatandó gyógyszerészdoktor jelöltek bevonulásával kezdődött meg a Gaudeamus igitur hangjai kíséretében.

A Himnusz meghallgatása és közös eléneklése után Bánfai Krisztina egyetemi oktató, az ünnepség levezetője köszöntötte a megjelenteket és bemutatta az elnökség tagjait. Az ünnepségen részt vett Dr. Miseta Attila egyetemi tanár, a PTE rektora, Dr. Botz Lajos egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja, Dr. Horváth Györgyi egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese, Dr. Fittler András egyetemi docens, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese, Dr. Nyitrai Miklós egyetemi tanár, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, Dr. Sebestyén Andor egyetemi docens, a Klinikai Központ elnöke, valamint Dr. Kőhegyi Imre, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Baranya Megyei Szervezetének elnöke.

Dr. Miseta Attila rektor úr köszöntőbeszédében többek közt elmondta: biztos abban, hogy kiváló oktatóik voltak, megfelelő tudásanyagra tettek szert, ugyanakkor a tanulás folyamata nyilvánvalóan nem ért véget. A gyógyszerésztudomány rendkívül gyorsan fejlődik, és a fejlődéssel lépést kell tartani. A gyorsan változó időkben meg kell tartanunk értékeinket. A rendelkezésre álló információmennyiség felhasználásával a problémamegoldásra elsősorban a saját képességeinket kell használni. Végezetül megköszönte a hallgatóknak nyújtott támogatást a szülőknek, hozzátartozóknak.

Bánfai Krisztina egyetemi oktató, az ünnepség levezetője tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2019-ben a Gyógyszerésztudományi Karon 31 fő gyógyszerész jelölt teljesítette sikeresen a záróvizsga követelményeit, így a hallgatók avatandókká váltak.

A magyar és az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók nevében Csontos Dorina és Ashgar Zadeh Ramiz kérték gyógyszerészdoktorrá avatásukat.

Az oklevelek átadását megelőzte az ünnepélyes latin nyelvű eskütétel, melynek szövege az alábbi volt: Ego….. iuro, officium meum notitiis allatis scientiarum pharmaceuticarum fide maxima actum esse et mores dignos officio meo semper praestitos esse. Tutelam valetudinis et sanitatem aegrotorum rebus omnibus praeponam. Argumenta ad valetudinem aegrotorum et ad curationem medicamentis attinentia non detegam. Rationes et usus meos disciplinis continuis fastigio excellenti conservabo. Eruditione mea ad facta offendentia philosophiam de moribus pharmaceutarum non utar. Particeps operae medicatae scientias meas praecipue ad tutelam sanitatis hominum advertam. Studebo, ut gloriam bonam et scientiae pharmaceuticae et Facultatis Artis Pharmaceuticae Universitatis Quinqueecclesiensis augeam, et honorem horum adiuvem.

Ezt követően Dr. Botz Lajos dékán az alábbi szavakkal fogadta gyógyszerészdoktorrá a gyógyszerészdoktor-jelölteket: Miután esküt tettek Nekünk, Mi, és mint dr. Botz Lajos, a Pécsi Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánja, a ránk ruházott hatalomnál fogva, miként illik, megszerzett tudásotok jutalmául, gyógyszerész doktorokká nyilvánítunk benneteket és rátok ruházunk minden előjogot, ami a gyógyszerész doktoroknak a törvény által megadatik. Ezentúl, a tudományos igényességgel és igyekezettel kötelességetek a megérdemelt pozíciótokat megtartani és szorgalmasan segíteni abban, hogy Egyetemünk jövőben is fejlődjön és virágozzon. Így az emberek javát, valamint hazánk dicsőségét hatékonyan szolgáljátok majd.

A diploma átvételével a Gyógyszerésztudományi Kar doktorai nevében Dr. Botz Lajos dékán kézadással is gyógyszerész doktortársukká fogadta a végzetteket. A végzett gyógyszerészdoktorok Dr. Fittler András dékánhelyettes úrtól a Gyógyszerésztudományi Kar és a Hallgatói Önkormányzat ajándékát, a végzős hallgató nevével és az egyetem címerével hímzett munkaköpenyt, melyet hagyományteremtő jelleggel az idei évtől először adunk át, valamint a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság évkönyvét és a Magyar Gyógyszerészi Kamara tájékoztató füzetét vehették át.

A gyógyszerészdoktorrá avatott hallgatók nevében Czaga Judit és Ashgar Zadeh Ramiz hallgatók köszönték meg avatásukat a Tanári Testületnek.

Az idei évben a végzős gyógyszerészhallgatók közül a legkiválóbb TDK-s hallgatói díjat Dr. Vörös Virág érdemelte ki.

A 2019 évi „Dékány Miklós Alapítvány” díjat, melynek kitüntetettje a hallgatók, az oktatók és az alapítvány kuratóriumának közös döntésével kerül kiválasztásra, Dr. Jáhn Eszter kapta.

Az elismerések átadását követően Dr. Botz Lajos dékán mondta el ünnepi beszédét.

A frissen felavatott okleveles gyógyszerészek nevében Dr. Jáhn Eszter búcsúzott az Egyetemtől, tanáraiktól.

Az ünnepélyes gyógyszerészavatás a Szózat hangjaival zárult.

Dr. Botz Lajos dékán ünnepi beszéde

Tisztelt Rektor Úr, Dékánhelyettes Úr, Dékánhelyettes Asszony, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Társkari vezetők! Tisztelt Tanári Kar! Kedves újonnan avatott Gyógyszerészdoktorok, Szülők és Hozzátartozók, Hölgyeim és Uraim!

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a történetét 1367-ig visszavezető Pécsi Tudományegyetemen, a 2000-ben indult gyógyszerészképzés 2016-ban önálló vált Gyógyszerésztudományi Karának gyógyszerészdoktorrá avatási ünnepségén köszönthetem Önöket! Az avatási ünnepségünk egyaránt kiemelkedő esemény az újonnan avatott gyógyszerészdoktorok és Karunk oktatói életében. Hiszen ez mindannyiunk számára egyfajta mérföldkő és számadás, ahová hosszú évek fáradozásával, befektetésével juthatunk csak el.

Mindenekelőtt azokhoz szeretnék szólni, akik nélkül ez az ünnepi, esemény nem történhetett volna meg. Így a Kar oktatói nevében fejezem ki köszönetemet a felavatott gyógyszerészdoktoraink szüleinek, hozzátartozóinak. Köszönet, hogy kitartással, türelemmel, anyagi áldozatvállalással vállalták fel az egyetemi éveket! Továbbá azt is, hogy együtt izgultak, időnként bosszankodtak, de a sikeres vizsgák után együtt örvendtek gyermekeikkel. Bizonyára sokszor volt szükség arra is, hogy átsegítsék őket a nehéz időszakokon is. Ha kellett vigaszt és biztatást adtak, de egy-egy sikeres vizsga utáni örömükben is osztoztak. Köszönetemet fejezem ki oktatóinknak is, akik igyekeztek felkészíteni Önöket arra, hogy minden tekintetben elismert, a munkaerőpiacon érvényesülni képes szakemberré váljanak. Ugyanis a mesterembert a kezei közül kikerülő portéka minősíti, az egyetemi oktatót a kibocsájtott szakemberek felkészültsége, helytállása.

Végezetül, de közel sem utolsósorban, elismerésemet és köszönetemet fejezem ki a frissen avatott gyógyszerészdoktorainknak azért, mert volt erejük és kitartásuk a megpróbáltatásokan átküzdeni magukat, hogy megbírkóztak az időnként elviselhetetlennek érzett követelményekkel, hogy nem adták fel akkor sem, amikor ez tűnt volna kényelmesebbnek. Arra “szerződtünk” - szülők, hallgatók, oktatók - közösen, amiért most együtt vagyunk, aminek sikerét igazolja az imént átadott diploma. Osztozzunk most ennek sikerében, töltsön el közösen mindannyiunkat, legalább néhány pillanatra, az elvégzett vállalásunk teljesítésének megelégedettsége és öröme!

Kedves frissen avatott kollégák!

Bizonyára visszagondoltak az elmúlt évek alatt arra, hogy milyen reményekkel érkeztek az egyetemre. Most, jó esetben öt, egyeseknél akár több évre is visszatekintve tudják, hogy fiatalságuk meghatározó éveit töltötték itt, barátságokkal, szerelmekkel, örömökkel, időnként csalódottsággal és gondokkal. Ez így együtt áll össze, egy olyan élményeket és tanulságokat, sikereket és kudarcokat egyaránt tartalmazó úti csomaggá, ami egész életükre meghatározó lesz. El kell ismernem, sok nehézséget állítottunk Önök elé, nem adtuk könnyen a diplomát! A kellemetlen élmények jó része is valószínűleg az egyetemi követelményekhez (néha oktatókhoz) kötődik. Azonban, ahogy mondani szokták, csak a kemény munkának édes a gyümölcse, és még a szerencse is többnyire a kemény munka fáján terem. Nemrégiben hallottam egy maratont gyakran futó informatikus kollégánk válaszát arra a kérdésre, hogy mi okoz élvezetet, örömet neki a futás hosszú órái alatt? Hiszen kívülről figyelve inkább csak a szenvedő arcát, küzdelmét látjuk. A válasza az volt, hogy mindezt a célba érkezésért érdemes megtenni, a boldogság áramlata akkor járja át, mivel egy nagyon nehéz feladatot teljesített, olyat, ami nem is mindenkinek sikerül, és magának is bizonyította, hogy képes volt rá. Önök most egy ilyen “futam” végére értek, az elmúlt percekben a célba érkezést igazoló diplomát is átvették.

Remélem, hogy sok kellemes élményt szereztek Pécsett, amelyek emlékként már ide is köti majd Önöket, bárhová is kerülnek életük során, egy kicsit mindig pécsiek is maradnak!

Egy ilyen teljesítmény alapján joggal felmerülő kérdés, hogy milyen lehetőségekkel is indul pályafutásuk? Hazánkban a pályakezdő gyógyszerészeknek nem volt és nincs elhelyezkedési problémája, sőt évek óta több ajánlat közül választhatnak. A gyógyszerészi végzettség számos szakterületen kínál elhelyezkedést, így a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, kórházi, klinikai gyógyszerészetben, gyógyszeriparban és kutatóintézetekben, de jelentős számban még a hatóságoknál, nagykereskedelemben, államigazgatásban is. A munkaerőpiac igényeihez igazodik a gyógyszerészek posztgraduális képzése is. Így a pécsi szakgyógyszerészképzés is lehetőséget nyújt arra, hogy mindhárom szakterületen (közforgalom, kórház, ipar) tovább folytassák munkájuk mellett tanulmányaikat. Az utóbbi évek adatai szerint végzettjeink 80-90%-a belép a szakképzésbe. Ez ugyanis segíti a tanultak “mindennapi” alkalmazását, bővítve gyakorlati ismereteiket, hozzájárulva munkahelyi helytállásukhoz, valamint a szakképesítéssel járó “jogosultságok” megszerzéséhez is. Egyúttal arra is jó lehetőséget kínál, hogy még éveken át kapcsolatban maradjunk. Ráadásul ez egy “win-win” helyzet is, ugyanis az egyetemi oktatók szembesülnek a napi gyakorlati problémákkal, míg Önök azok megoldásánál, értelmezésénél kaphatnak egy “elméletileg rutinosabb” támogatást. De talán a legfontosabb ebben az, hogy ezen keresztül a pályakezdés éveit is követhetjük. Jó látni, hogy végzetteink milyen sok területen állnak helyt, hazánkban és külfölden egyaránt, így van közöttük számos kiváló kutató, gyógyszertárvezető, kórházi főgyógyszerész, gyógyászati termékeket előállító cégtulajdonos, humán klinikai vizsgálatokat irányító szakember, törzskönyvező, de még kórházigazgató is. Jó volt olvasni nemrégiben az egyik magasan jegyzett angol klinika vezetőjének kiváló véleményét, ajánlását egykori hallgatónkról, aki (ráadásul) nem is tartozott a legkiválóbb tanulóink közé. Ennek ellenére már akkor is láttuk (néhányan...), hogy szorgalma, embersége, elkötelezettsége révén “nem lesz vele semmi baj, helyt fog állni”. Ez is igazolta Hans Kudszus német írót, aki ezt úgy állapította meg, hogy  “Nem is annyira képességeink különböztetnek meg minket, mint inkább az, hogy mennyire merjük kihasználni őket.”

Ez a kiragadott, de közel sem egyedi példa arra figyelmeztetett minket, és ezen keresztül én most Önöket, hogy az egyetemi  teljesítmény szükséges, de nem elégséges feltétel a jövőbeni sikereikhez. Ahogy a sikerességhez vezető tényezőket elemző, nemrégiben megjelent “A Képlet” című könyvében a harvardi egyetem professzora, Barabási-Albert László bizonyítékokkal alátámasztva megállapította:  a kiváló iskola, sőt iskolázottság sem biztos garancia a sikeres szakmai pályafutásra, ugyanis ennek záloga alapvetően az egyénben van, azaz a szakmai felkészültségét körbeölelő motiváltságában, látókörében, kultúrájában, értékrendjében, nyitottságában, empátiájában. Végső soron a teljesítmény és az ambíció - azaz, hogy az ember hová sorolja önmagát - a két tényező, amely meghatározza a későbbi sikereket.

Most átvett diplomájuk tehát belépő egy olyan előadásra, amiben ugyan jó szerepet kaptak, de még bizonyítaniuk kell. Amikor a gyógyszerész szerepét választották, akkor ha nem is tudták, de bizonyára érezték, hogy valamiben ez más mint a többi. Ma már tudják, hogy ezzel Önök nem csak egy foglalkozást, hanem egy hivatást választottak.

De ki is mondhatja el, hogy gyógyszerészként hivatást gyakorol? Sportból vett hasonlattal a „hivatásrendiség” egy olyan osztály, amelybe az odatartozás jogosságát szüntelenül igazolni kell. Semmiképpen sem jelent olyan kiváltságot, amely befektetés nélkül is kijár. Azt szoktuk mondani/hallani, a beteg ember nem tudja, mire van szüksége, mitől fog meggyógyulni, hogyan kell alkalmaznia a gyógyszert, mit kell csinálnia. Azaz „kiszolgáltatott”, mégha sokuk manapság egyre magabiztosabban is téved, hiszen barátjuk a „doktor Google”. Ezért rászorul felkészült szakemberekre. És itt dől el, hogy a gyógyszerész (vagy orvos)  hivatás-, vagy foglalkozásgyakorló-e. Ha a beteg beengedi a személyes terébe akkor hivatásgyakorló, mert elnyerte a betege bizalmát, aki elhitte, hogy a vele szemben álló szakember számára fontosabb az ő gyógyulása mint a díjtétel, cégérdek, a gyógyszer „magasabb árrése”. Ez lehet a szakmai tevékenységük, értelmiségi létük zsinórmértéke is. Mindenki maga dönt, hogyan gyakorolja ezt, erről nem mi fogjuk kiállítani a bizonyítványukat.

Milyen jövőt láthatnak, látnak maguk előtt? Napjainkban rohamosan növekvő számban lépnek be az egészségügyi ellátásba új innovációk, technológiai megoldások, sőt még az emberek, betegek közötti kapcsolattartás, kommunikáció is soha nem látott mértékben változik. Van olyan előrejelzés, hogy a 21. században nem 100 évnyi, hanem – a jelenlegi ütemmel – 20ezer évnyi fejlődést lehet majd megtapasztalni. Azt mondják, hogy amit tanultunk, az egyre gyorsabban avul el. Ez igaz! Valóban nem lehet egy pályát már napjainkban sem csak az egyetemen tanultakkal élethosszig sikeresen befutni. Éppen ezért lesznek élethosszig tartó szintentartó képzésekre is kötelezve. Azonban csak felkészült szakember képes az új ismeretek megfelelő befogadására, szintézisére. Az, aki a megfelelő tárgyi tudás mellett az “átlátó értékelés képességével”, azaz referenciális tudással is rendelkezik.

Aki világot szeretne látni, menjen akár külföldre is, de - ha lehet - mint a régi “céhes” időkben! Tegyen szert minél szélesebb ismeretekre, élettapasztalatra, de minél többen térjenek is vissza, hozzák haza azt amit összegyűjtöttek, amivel mindannyian gazdagodhatunk, ami által Önök is méginkább megbecsült tagjai lehetnek ennek a nemzetnek!

A sok előttünk tornyosuló szakmai kihívás közül csak néhányat említve: egészségügyi- és gyógyszerköltség-robbanás; gyógyító termékkörök bővülése; személyre szabott és precíziós medicina; biológiai hatóanyagok; robotika, automatika; digitális egészségügy; tanuló algoritmusok és programok; gyógyszerezés valódi eseményterének beemelése a gyógyszerfejlesztésekbe. Ezek arra is figyelmeztetnek, hogy ez a hivatás is folyamatos megújulásra kötelezett. Azonban egyúttal ezek, mint minden változás és kreatív innováció, további kedvező lehetőségeket kínálnak, különösen a pályakezdő gyógyszerészeknek arra, hogy egy egzisztenciát biztosító, színes és szakmai kiteljesedést képviselő pályaképet láthassanak maguk előtt, egyéni és családi boldogulásuk „garanciájaként” is.  Ez lehet az, amire remélten sokan vágynak -legalábbis a jövőt még alakítani akaró fiatalként biztosan -, hogy a hivatást a munka öröméért is végzik. Csíkszentmihályi Mihály szavaival kifejezve: „örömszerző munka, ha képességeinket próbára tesszük”, így válhat a munka “az élet egyik legörömtelibb leginkább kiteljesítő oldalává”. Ahogy ő összegezte: „így kötünk egy jó üzletet magunkkal, életünkkel”. Erre kínál reményeink szerint jó lehetőséget Önöknek a gyógyszerészi hivatásuk.

Kedves Fiatal Gyógyszerészdoktorok!

Kívánom egyetemünk oktatói nevében Önöknek, hogy gyógyszerészi hivatásuk gyakorlása és személyes életük során minden átgondolt és nemes tervük teljesüljön! Karunk minden oktatója nevében kívánok sikeres pályafutást, örömteli és teljes életet Önöknek! Tartsák meg családi, baráti, egyetemi, “évfolyamtársi” kapcsolataikat, az Önök élete is gazdagabbá válik általuk! Így találhatják meg önmagukat, válhat szakmai és magánéletük életük is teljessé. Kérem maradjanak meg a PTE végzett diplomás “hálózatában”, legyenek az alma materükre büszkék, ahogy mi is büszkék akarunk lenni Önökre. Visszavárjuk Önöket, nemcsak a szakképzés és doktori (PhD) képzéseinkre, hanem a szintentartó tanfolyamainkra is, továbbá akkor is, ha bármilyen olyan gondjuk, feladatuk lesz, aminél úgy gondolják, hogy segítségükre lehetünk!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

 

Dr. Botz Lajos dékán angol nyelvű ünnepi beszéde:

Dear Ashgar Zadeh Ramiz!

Dear Parents, Relatives, Guests!

This is a special graduation ceremony. Perhaps we haven't had an example of having only one graduated student at the English Programme of the Faculty of Pharmacy so far. Thank you Ramiz for doing it all the way!

First of all, special thanks to your parents for supporting your studies! I hope that the years spent in Pécs have been a pleasant addition to your hard learning.

It was not easy to get here, we know it well. Many have begun university studies, but only two have reached the final exam. This also proves that we do not easily give the diploma (doctor of pharmacy).

Special thanks to you for your excellent results with your scientific work at National Student’s Conference in Debrecen. You won a special award with your scientific lecture titled: “Application of datascience for evaluation of online pharmaceutical markets”.

Our graduated pharmacists do not have the problem of getting the right job. Mostly they can choose from multiple offers. Our graduated pharmacists are awaited by plenty of jobb opportunities, in different fields of pharmacy science and practice.

Our pharmacist doctors have been well-placed in many countries and found their success. Practise your profession with the same high standard as we saw it during your studies. Always keep in mind, that the priority of pharmacy profession lies in the patient, who should be always in the first place, ahead of everything else.

See yourself as a messenger (envoy) of the University of Pécs! Further the reputation of our university and city!

Please stay in the “network” of our university, be proud of the alma mater as we are proud of you! On behalf of our teaching staff, I wish you a successful career and a happy life!

Az eseményen készült fényképek az alábbi linken elérhetőek:

http://gytk.pte.hu/hu/galeriak/galeria/1058

Hírarchívum