Hírek

Pályázati hírek - 2002. február 5, kedd

EU6 Keretprogram

A Pályázati Iroda szíves tájékoztatásul közreadja Zsigmond Attila Magyar-EU Kutatási és Technológiafejlesztési Kapcsolati Iroda vezető tájékoztató levelét a tervezett EU6 Keretprogramról.

Tisztelt Kollégák! Az alábbiakban szíves tájékoztatásul közreadjuk ZSIGMOND ATTILA Magyar-EU Kutatási és Technológiafejlesztési Kapcsolati Iroda vezető tájékoztató levelét a tervezett EU 6. Keretprogramról. PTE OEC Pályázati és Kutatásfejlesztési Iroda


Az Európai Bizottság január 30-i ülését követően a mezőgazdasági és a strukturális támogatások ügyében okozott felbolydulás nyomán szinte észrevétlenül maradt, hogy ugyanezen az ülésen elfogadták a 6. Keretprogram specifikus programjaira vonatkozó újabb, módosított bizottsági javaslatot. Az időközben COM (2002) 43 sz. alatt megjelent módosított javaslat teljessé teszi a keretprogramra vonatkozó bizottsági törvényjavaslat-csomagot. (A keretprogramra ill a részvételei szabályokra vonatkozó javaslat már korábban megjelent) A specifikus programokat a EU Tanácsának kell elfogadnia, erre azonban csak a teljes keretprogramnak az Európai Parlament és a Tanács általi ("együttdöntési" eljárással történő) elfogadása után kerülhet sor. A tavaly májusban megjelent eredeti specifikus program-javaslathoz hasonlóan a jelenlegi módosított javaslat is az összes specifikus programot egy csomagban kívánja előterjeszteni. (A korábbi keretprogramok során nem volt szokatlan, hogy az egyes specifikus programokat külön-külön fogadták el, az előkészítés és a vita állásának függvényében). A csomagnak része az Euratom 6. Keretprogramjának spec. programjára vonatkozó javaslat is. A Közös Kutató Központ tevékenysége mindkét keretprogramban külön specifikus program tárgya. A módosított javaslat kidolgozása során számos, az Európai Parlament által formálisan a keretprogrammmal kapcsolatban javasolt észrevételt ill. módosítási indítványt is beépítettek. A legjelentősebb változtatások így nem meglepőek: az élettudományokkal kapcsolatos első szakmai prioritási területet két részre osztották (advanced genomics and its applications to health és combating major diseases), valamint fentartható fejlődéssel kapcsolatos 6. tematikus prioritás 3 alfejezetet kapott( sustainable energy systems, surface transport, global change and ecosystems). Az új keretprogram eszközrendszerével kapcsolatban a tervezet szövege követi a Tanács által (a decemberi kutatási tanácsot követő szövegezési munkálatok elhúzódása miatt) január 28-án elfogadott közös álláspontot- a prioritást az új eszközök alkalmazására helyezve, de fenntartva a "hagyományos" projekteket is. Újdonság, hogy minden tematikus prioritás külön költségvetési sort fog kapni (nincs egyszerű lehetőség az egyes prioritási területek közötti átcsoportosításra). A Bizottságnak a keretprogram megvalósításával foglalkozó jelentéseiben a pénzügyi aspektusokra vonatkozó információkra is ki kell térnie. A jelentős előkészítő kampány után nem igazán újság, hogy külön cikely tér ki arra, hogy minden kutatást az alapvető etikai elveknek megfelelően kell végezni (külön fel is sorolják, milyen kutatási tevékenységekre nem adható közösségi támogatás). Az egyes tematikus prioritási területekkel kapcsolatos anyagokat is jelentősen átdolgozták, de a terjedelm továbbra is korlátozott (3-5 oldal) így a részleteket csak a munkaprogramok fogják igazán kifejteni. (A jelentős előkészítő munka természetesen már megkezdődött, de viszonylag kevés olyan dokumentummal rendelkezünk, amely ennek pillanatnyi állásáról információt ad.) Az EU politikák tudományos megalapozását és a jövőbeli tudományos igények kielégítésését szolgáló kutatásokat többéves programozással fogják végezni, melyek során az aktuális prioritások függvényében a feltárandó területeket változtathatják. Az EU politikák tudományos megalapozásánál kijelölt 3 kezdeti prioritási terület a következő: - Európai természeti erőforrásainak fenntartható kezelése - Egészség és szociális biztonság - A kibővített és integráltabb Európa gazdasági potenciáljának és kohéziójának növelése (amely a bővítéssel kapcsolatos vonatkozásai miatt számunkra különösen érdekes lehet). A pénzkeretek felosztásánál maradt a decemberi közös álláspont. Felhívom még arra a figyelmet, hogy a (meglehetősen terjedelmes) dokumentum jelentős részét teszi ki a minden specifikus programhoz külön csatolt "legislative financial statement ", amely első olvasásban kihagyható (ez a rész a hivatalos közlönyben publikált változatban nem szerepelt idáig). Az itt közölt adatok pl. arra használhatók, hogy a 2003. ill. 2004. évi (GDP arányos) költségvetési befizetésünket tervezni lehessen (a keretprogram során a tervezett kiadások az első két évben némileg kisebbek). Igen tanulságos még az egyes tematikus prioritásokhoz adott "justification and European added value" rész, amely e területek politikai hátterét világítja meg. Nem tartozik a keretprogram érdemi részéhez az a rész sem, amelyben a Bizottság hosszasan bizonygatja, hogy az eredetileg elképzelt új eszközök mellett a hagyományos eszközök fennmaradása olyan többletmunkát igényel, amelyet csak létszámnöveléssel, ill az adminisztrációs költségek 1/2 százalékos emelésével lehet kompenzálni.

Letölthető dokumentum(ok)

Hírarchívum