Hírek

Sajtószoba - 2015. február 26, csütörtök

A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai

A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai - visszatekintés a Gyógynövény Kutató Intézet centenáriuma alkalmából II. rész

Gyógyszerészet - 2015-02-26 - 93,94,95,98,99,100. oldal 

Rácz Gábor 1928. június 25-én született Aradon. Apja Rácz Sándor ügyvéd, anyja Zerkowitz Johanna művészettörténész volt. A családi környezet fogékonnyá tette a tudományok, művészetek és nyelvek iránt. Hamar elsajátította a francia, német és angol nyelvet. A magyar és román nyelvi tudása kivételesen szabatos volt.
Aradon járt iskolába, az Aradi Római Katolikus Gimnáziumban érettségizett. Aradhoz és a Maros-menti tájhoz való ragaszkodása egész életében megmaradt.
Az érettségi után gyógyszerészgyakornok lett Rozsnyay Mátyás egykori aradi gyógyszertárában. Egyetemi tanulmányait 1948-ban kezdte meg Kolozsváron, a Bolyai Tudományegyetemen, majd Marosvásárhelyen folytatta, ahol már megalakult az önálló Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (rövidítése ennek is OGYI). Itt, a Gyógyszerészeti Karon kapta meg a gyógyszerészi oklevelet.
1949-től a Gyógyszerészi Növénytani Tanszéken lett gyakornok, majd a Drogismereti (Farmakognóziai) Tánszéken tanársegéd. Tanítómestere Kopp Elemér professzor volt, akit egész életében mintaképének tartott. Nála doktorált (a körtelevél antibakteriális hatásáról), 1958-ban kapta meg a gyógyszerészdoktori fokozatot. Kopp professzor nyugdíjba kerülése után itt lett utóda 1960-tól. Akkori munkatársai közül a legismertebbek: Füzi József (1931-1997), Kisgyörgy Zoltán (1929-2005), Csedő Károly (1930-), Péter H. Mária (1936-), Zágoni Elemér (1941-), Gyéresi Árpád (1941-), Németh Tibor (1941-). A "Páteri-Koppi" hagyományokon nyugvó "Rácz-iskola" eredményes kibontakozását nagymértékben segítette elő az 1963-ban önállósult Gyógyszerhatástani Tanszék, amelynek vezetője 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig Rácz-Kotilla Erzsébet volt. A Marosvásárhelyen 44 éven át végzett oktató- és kutatótevékenység jelentette Rácz Gábor életútjának legvirágzóbb szakaszát.
Rendkívüli szakirodalmi tájékozottsága és nyelvtudása lehetővé tette, hogy egyszerre több tudományágat is magas szinten művelt. A botanika minden területén járatos volt, de maradandó művekkel gyarapította a gyógyszerészettörténetet is. A gyógynövényismeret művelésén és az oktatáson kívül gyógyító hatású készítmények és növényi gyógyszerek kidolgozásában is úttörő eredményeket ért el. Szakkönyveinek, jegyzeteinek és könyvfejezeteinek száma közel 30, tudományos cikkeinek száma meghaladja az 500-at.
Magyarországra kerülve a pécsi orvoskaron - feleségével együtt - elsőként tartottak nagy sikerű fitoterápiai kurzusokat orvostanhallgatóknak. Fő patrónusuk Kőszegi Tamás és az akkori rektorhelyettes, Kellermayer Miklós volt. Országszerte (p1. Pécsen kívül Keszthelyen, Szegeden, Sopronban, Budapesten, Szekszárdon, Kaposváron) tanfolyamokat tartottak, még az Ormánságban is, gyűjtő-szakmunkásoknak. Rácz professzor vállalta azt is, hogy orvos-gyógyszerészi tanfolyamokon a homeopátia lehetőségeiről reális képet nyújtson, eleget téve a fokozódó érdeklődésnek.
Mindketten a pécsi Farmakognóziai Tanszék külső szaktanácsadóiként sok értékes tapasztalattal gazdagították a hozzájuk forduló oktatókat.
Rácz Gábor számos romániai, magyarországi és külföldi szakmai elismerésben részesült. Többek között elnöke volt a Román Tudományos Akadémia Gyógynövénykutató Bizottságának, rendes tagja a Román Orvosi Akadémiának, alapító tagja az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, díszdoktora az anyaegyetemének és a Nagyváradi Egyetemnek, tagja a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémiának, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaságnak, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságnak. Sok kitüntetése közül kiemelésre méltó az Augustin Béla emlékérem (1998, Budapest) és a Pápai Páríz-díj (2010, Marosvásárhely).
Rácz Gábor életműve jelentősen gazdagította az "egyetemes" magyar gyógynövényismeretet.

Forrás:
1. Péter H. M.: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai 1-11. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 11. kötet, p. 317-319, 2013. - 2. Kovács J A., Szabó L. Gv.: A gyógynövénytudomány kiemelkedő alakja Rácz Gábor (1 928- 2013). Kanitzia - J. of Botany (Szombathely) 20, 7-40 (2013). - 3. Lárencz L., Szabó L. G2.: Dél-Dunántúl neves gyógyszerészei. PTE ÁOK, Pécs, 2014.

Hírarchívum