Hírek

Sajtószoba - 2015. február 27, péntek

Szakmai összefogás a felnőttkori elhízás ellen

webradio.hu - 2015-02-27 

Négy szak­mai szer­ve­zet fo­gott össze a fel­nőtt­ko­ri el­hí­zás és az ah­hoz tár­sult be­teg­sé­gek el­len; az Összefogás a gyer­me­kek egész­sé­gé­ért el­ne­ve­zé­sű kez­de­mé­nye­zés cél­ja, hogy eze­ket he­lyes kis­gyer­mek­ko­ri táp­lál­ko­zás­sal, pri­mer pre­ven­ci­ó­val előz­zék meg.
A szak­mai szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lői és a leg­újabb ku­ta­tá­si ered­mé­nyek sze­rint ugyan­is az el­hí­zás a meg­fe­le­lő kis­gyer­mek­ko­ri táp­lá­lás­sal előz­he­tő meg a leg­ha­té­ko­nyab­ban.

Ezért kez­de­mé­nye­zett szak­mai kon­zul­tá­ci­ót a Magyar Gyermekorvosok Társasága, amely­hez csat­la­ko­zott a Magyar Gyermek-gasztroenterológiai Társaság, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete, a Magyar Védőnők Országos Szövetsége és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet is.

A részt­ve­vők ki­emelt cél­ja a kö­zös fel­lé­pé­sen túl, hogy ok­ta­tá­si prog­ra­mo­kat dol­goz­nak ki, ame­lye­ket el­jut­tat­nak a há­zi gyer­mek­or­vo­sok­nak és vé­dő­nők­nek, a szak­em­be­rek­nek, to­váb­bá a dön­tés­ho­zók­nak - ol­vas­ha­tó az MTI-hez el­jut­ta­tott köz­le­mé­nyük­ben.

A ke­rek­asz­tal részt­ve­vői meg­ál­la­pod­tak ab­ban is, hogy szak­mai ta­pasz­ta­la­ta­ik és a ren­del­ke­zé­sük­re ál­ló leg­újabb ku­ta­tá­si ered­mé­nyek alap­ján el­in­dí­ta­nak Pécsett egy kis­gyer­me­kek­re fó­kusz­á­ló pre­ven­ci­ós min­ta­pro­jek­tet, amely­nek mód­szer­ta­nát és ta­pasz­ta­la­ta­it szak­mai kon­zul­tá­ció ke­re­té­ben oszt­ják meg az il­le­té­kes kor­mány­za­ti és dön­tés­ho­zó szer­ve­ze­tek­kel is. A min­ta­prog­ram­ban az is­mert ered­mé­nyek fel­hasz­ná­lá­sá­val az érin­tett kor­osz­tály rész­vé­te­lé­vel a gya­kor­lat­ban is ki­dol­goz­zák és mű­köd­te­tik a ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­sé­gek - kü­lö­nös te­kin­tet­tel az el­hí­zás és al­ler­gia - meg­elő­zé­sé­re hasz­nál­ha­tó prog­ra­mot.

A köz­le­mény­ben idéz­ték Molnár Dénest, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának el­nö­két, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igaz­ga­tó­ját, aki sze­rint az el­hí­zás meg­elő­zé­sé­re tett nép­egész­ség­ügyi in­téz­ke­dé­sek­ből ed­dig ép­pen az a kor­osz­tály ma­radt ki, amely­nek kö­ré­ben a leg­töb­bet te­he­tünk a meg­elő­zé­sért.

http://webradio.hu/hirek/belfold/szakmai_osszefogas_a_felnottkori_elhizas_ellen

Hírarchívum