Hírek

Sajtószoba - 2015. szeptember 3, csütörtök

Változások a felsőoktatásban szeptembertől

webradio.hu - 2015-09-02 

Életbe lép az új fel­ső­ok­ta­tá­si kép­zé­si jegy­zék, az egye­te­mek és a fő­is­ko­lák mel­lé pe­dig egy új in­téz­mé­nyi for­ma, az al­kal­ma­zott tu­do­má­nyok egye­te­me is csat­la­ko­zik a fel­ső­ok­ta­tá­si tör­vény szep­tem­ber­től ha­tá­lyo­su­ló vál­to­zá­sai alap­ján.
A fel­ső­ok­ta­tá­si ál­lam­tit­kár­ság MTI ké­ré­sé­re össze­ál­lí­tott hát­tér­anya­ga sze­rint a fel­ső­ok­ta­tá­si tör­vény rög­zí­ti a fő­is­ko­la, egye­tem, al­kal­ma­zott tu­do­má­nyok egye­te­me ka­te­gó­ri­á­kat, és 2017. szep­tem­ber 1-jét ha­tá­roz­za meg az egye­tem fel­té­te­le­i­nek tel­je­sí­té­sé­re. Az Oktatási Hivatal (OH) je­len­té­se alap­ján pe­dig vizs­gál­hat­ják az al­kal­ma­zott tu­do­má­nyok egye­te­me fel­té­te­le­i­nek tel­je­sü­lé­sét.

A kö­zös­sé­gi fel­ső­ok­ta­tá­si kép­zé­si köz­pont sza­bá­lya­it is tar­tal­maz­za a jog­sza­bály. Ez nem fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény, ha­nem in­téz­mé­nyi szék­he­lyen kí­vü­li, mű­kö­dé­si en­ge­dé­lye sze­rin­ti kép­zé­si te­rü­le­ten és hall­ga­tói lét­szám­mal mű­kö­dő szer­ve­zet, amely in­téz­ménnyel kö­tött meg­ál­la­po­dás alap­ján biz­to­sít­ja az ok­ta­tás tár­gyi, in­gat­lan­hasz­ná­la­ti fel­té­te­le­it. Működési-engedélyezési el­já­rás­nál az Oktatási Hivatal a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) vé­le­mé­nyé­hez van köt­ve.

Mostantól az OH kép­zés in­dí­tá­sá­ra irá­nyu­ló el­já­rá­sá­ban a dok­to­ri mel­lett a mes­ter­kép­zés ese­tén is köt­ve van a MAB vé­le­mé­nyé­hez.

Újdonság, hogy ide­gen nyel­vű kép­zés­nél biz­to­sí­ta­ni kell: az adott kép­zés­ben - té­rí­té­si díj nél­kül - az összes elő­írt kre­dit 10 szá­za­lé­ká­ig ter­je­dő­en nem ma­gyar nyel­ven ok­ta­tott tár­gyat tud­jon fel­ven­ni a hall­ga­tó.

Az ok­ta­tás­ra for­dí­tott he­ti idő kap­csán az egye­te­mi, fő­is­ko­lai ta­nár­nál 8 órát, a do­cens­nél 10 órát, az ad­junk­tus, ta­nár­se­géd, mes­ter­ok­ta­tó ese­té­ben 12 órát ha­tá­roz meg a tör­vény. Ugyanakkor két fél­év át­la­gá­ban a ta­ní­tá­si idő min­den ok­ta­tó ese­té­ben 40 szá­za­lék­kal emel­he­tő vagy 25 szá­za­lék­kal csök­kent­he­tő.

Megszűnik a kü­lönb­ség­té­tel fő­is­ko­lai és egye­te­mi ad­junk­tus kö­zött, ál­ta­lá­nos sza­bály­ként lép be az ad­junk­tus cím­hez a dok­to­ri fo­ko­zat meg­szer­zé­se. A fő­is­ko­lai ta­nár és egye­te­mi do­cens ese­té­ben tö­röl­ték a 10 éves ok­ta­tói ta­pasz­ta­la­tot. Új mun­ka­kör, a mes­ter­ok­ta­tó, al­kal­ma­zá­si fel­té­te­le a mes­ter­fo­ko­zat, s mi­ni­mum 10 éves szak­mai-gya­kor­la­ti mun­ka­ta­pasz­ta­lat. Új elem, hogy a mun­kál­ta­tó hoz­zá­já­ru­lá­sá­val az ok­ta­tó kül­föl­di szék­he­lyű ma­gyar nyel­vű kép­zést foly­ta­tó in­téz­mény­ben is tel­je­sít­he­ti mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­it.

Életbe lép a hall­ga­tói ön­kor­mány­zat tiszt­ség­vi­se­lő­i­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyok, és a hall­ga­tói kom­pe­ten­cia­mé­rés le­he­tő­sé­gé­nek jo­gi sza­bá­lyo­zá­sa.

Azokat az ál­la­mi (rész)ösz­tön­dí­jas hall­ga­tó­kat, aki két fél­év át­la­gá­ban nem sze­rez­nek mi­ni­mum 18 kre­di­tet, át­so­rol­ják ön­költ­sé­ges kép­zés­re.

A nem­ze­ti fel­ső­ok­ta­tás­ról szó­ló tör­vény egyes ren­del­ke­zé­se­i­nek vég­re­haj­tá­sá­ról szó­ló kor­mány­ren­de­let au­gusz­tus 15-vel lé­pett élet­be, a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­nek ki kell egé­szí­te­ni, mó­do­sí­ta­ni kell el­ső­sor­ban a hall­ga­tói ta­nul­má­nyi és vizs­ga­sza­bály­za­tot.

A tör­vény mó­do­sí­tá­sa sza­bá­lyoz­za a kon­zisz­tó­ri­u­mok lét­re­ho­zá­sát is. A kon­zisz­tó­ri­um­nak tag­ja lesz a rek­tor és a kan­cel­lár, to­váb­bi tag­ja­it az ok­ta­tá­sért fe­le­lős mi­nisz­ter de­le­gál­ja. A kon­zisz­tó­ri­um lét­re­jöt­té­nek leg­fon­to­sabb cél­ja a fel­ső­ok­ta­tá­si stra­té­gia ak­ció­ter­vé­vel össz­hang­ban a gaz­da­sá­gi sze­rep­lők be­csa­tor­ná­zá­sa az in­téz­mé­nyek stra­té­gi­ai dön­tés­ho­za­ta­lá­ba. A kon­zisz­tó­ri­um tag­jai de­le­gá­lá­sá­nak el­já­rá­sát e kor­mány­ren­de­let­ben sza­bá­lyoz­zák.

A tör­vény alap­ján a fel­ső­ok­ta­tás­ban sze­rez­he­tő ké­pe­sí­té­sek új jegy­zé­ke szep­tem­ber 1-jén lé­pett élet­be. Ezután a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek csak e ren­de­let alap­ján kez­de­mé­nyez­het­nek szak­lé­te­sí­tést. Új el­já­rá­si sza­bály, hogy a lé­te­sí­tés előtt min­den eset­ben ki kell kér­ni az ok­ta­tá­sért fe­le­lős mi­nisz­ter ál­lás­pont­ját a szak­lé­te­sí­tés meg­kez­dé­sé­hez.

http://webradio.hu/hirek/belfold/valtozasok_a_felsooktatasban_szeptembertol

Hírarchívum