Hírek

Sajtószoba - 2015. szeptember 10, csütörtök

Pécsi Napok - Másfél hét alatt százhúsz program a baranyai megyeszékhelyen

webradio.hu - 2015-09-09 

Tartalmas, szó­ra­koz­ta­tó prog­ra­mo­kat kí­nál az ér­dek­lő­dők­nek a Pécsi Napok el­ne­ve­zé­sű mul­ti­kul­tu­rá­lis ren­dez­vény­so­ro­zat szep­tem­ber 17. és 27. kö­zött a ba­ra­nyai me­gye­szék­he­lyen.
Az 1990-es évek ele­jén in­dult és az­óta több­ször Örökség Fesztivál né­ven meg­tar­tott ese­mény ke­re­té­ben a Sétatéren és a Széchenyi té­ren száz­húsz ren­dez­vény­re vár­ják a pé­csi­e­ket, a Pécsi Tudományegyetem hall­ga­tó­it, va­la­mint a vá­ros­ba ér­ke­ző tu­ris­tá­kat.

Páva Zsolt, Pécs fi­de­szes pol­gár­mes­te­re a Pécsi Napok szer­dai be­ha­ran­go­zó saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján ki­emel­te: a fesz­ti­vá­lon hang­sú­lyos sze­re­pet kap az egye­tem, ami­vel a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­nek a vá­ros éle­té­ben be­töl­tött fon­tos sze­re­pé­re és az ön­kor­mány­zat­tal va­ló együtt­mű­kö­dé­sé­re kí­ván­nak rá­mu­tat­ni.

Kiemelte, hogy idén a Pécsi Napokhoz kap­cso­ló­dik a vá­ros egyik ked­velt, fi­a­ta­lok­nak szó­ló ren­dez­vé­nye, a City Karnevál, lesz Punnany Massif-koncert, és sor ke­rül a Múzeumok őszi éj­sza­ká­já­ra, ami­kor egy éj­sza­ká­ra meg­nyíl­nak a Janus Pannonius Múzeum Káptalan ut­cai ki­ál­lí­tá­sai s a Modern Magyar Képtár is.

Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rek­to­ra ar­ról szólt, hogy az in­téz­mény 22-23 ezer hall­ga­tó­já­ból hat­ez­ren el­ső éve­sek, kö­zü­lük ez­ren kül­föl­di­ek, s el­en­ged­he­tet­len, hogy a vá­ros ilyen és ha­son­ló fesz­ti­vá­lok­kal se­gít­se szí­ne­seb­bé, von­zób­bá, ba­rá­tib­bá ten­ni azt a he­lyet, ahol ta­nul­nak.

Szólt ar­ról, hogy az egye­tem a PTE Party-Tér el­ne­ve­zé­sű prog­ram­cso­mag­gal ké­szül, amely­ben a City Karnevál le­he­tő­sé­get biz­to­sít a hall­ga­tók­nak egy­más meg­is­me­ré­sé­re, a Pécsen va­ló be­mu­tat­ko­zás­ra, a Dél-koreai Napok a dél-ko­re­ai kul­tú­rá­ból ad íze­lí­tőt, a Táncoló Egyetemmel pe­dig az in­téz­mény tán­cos kur­zu­sa in­du­lá­sá­nak ti­zen­ötö­dik év­for­du­ló­ját ün­nep­lik.

http://webradio.hu/hirek/kultura/pecsi_napok_-_masfel_het_alatt_szazhusz_program_a_baranyai_megyeszekhelyen

Hírarchívum