Hírek

Oktatási hírek - 2004. november 17, szerda

Vizsgaidőszak

Tudnivalók a 2004/2005. tanév 1. félévi vizsgaidőszakáról

- Az I. félévi vizsgaidőszakok: ÁOSZ + FOSZ (I-IV. évf.) és GYOSZ 2004. 12. 20-tól 2005. 02. 04-ig (7 hét) Fogorvosi Szak V. évf.: 2004. 12. 20-től 2005. 01. 28-ig (6 hét) A vizsgaidőszakban érintett tantárgyfelelősök megkapták a meghirdetéshez szükséges vizsgaidőpont bejelentő lapokat a magyar programról, és a napokban postázzák az angol illetve német program bekérő lapjait is. Az időbeosztási lapokra a kijelölt vizsganapokat szakonként az aznapi vizsgára fogadható hallgatók számának megjelölésével egy-egy példányban a Tanulmányi Osztályra kell visszaküldeni, és az Intézet hirdetőtábláján is el kell helyezni. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendelkezése szerint legkésőbb a 12. oktatási hét elejéig (november 29.) a hallgatók tudomására kell hozni a vizsgaidőpontokat. A vizsganapok és az egy napra fogadott hallgatók számának megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy a vizsgaidőszakban kiírt összes vizsgalehetőségek száma haladja meg az évfolyam összlétszámának kétszeresét, és hogy a vizsgaidőszak valamennyi hetében legalább két vizsganapot kell tartani. Vizsgát a vizsgaperiódus utolsó napjára ki kell írni! Az alapozó modul tantárgyai esetén, ha a tantárgy felelőse úgy látja jónak, a vizsgaidőszak utolsó hetére csak "B" és "C" vizsga letétele engedélyezhető. Írásbeli vizsga esetén, ha a vizsga kizárólag írásbeli részből áll, egy vizsgaidőszakon belül szóbeli utóvizsga esetén egynél több, írásbeli utóvizsga esetén háromnál több azonos értékű vizsgát kell kiírni. Az egész évfolyam számára rendezett írásbeli vizsga időpontját az évfolyam képviselőivel egyeztetni kell. A vizsganapok és az egy napra fogadott hallgatók számának megállapítása előtt a tantárgy vezetője egyeztet a tanulócsoportok képviselőivel és a megegyezésüket aláírásukkal hitelesítik. A Tanulmányi Osztályra ilyen hitelesített példányt kérünk visszaküldeni. A kreditrendszerben tanuló hallgatók esetében, kérjük, amennyiben valamely hallgató a 4. szorgalmi hét elejéig felvette a tárgyat, de nem járt a foglalkozásra, ezt a tényt a "nem járt" bejegyzéssel jelezze a Tanulmányi Osztály felé a vizsgalapon. Gyakorlati jeggyel záruló tárgyaknál a vizsgalapon a "nem jelent meg" bejegyzés nem értelmezhető, kérjük, ezt ne használják ilyen esetekben. A gyakorlati jeggyel záruló tárgyak esetében a szorgalmi időszak végéig kell az érdemjegyet megállapítani. Ezekből a tárgyakból nem kell a hallgatónak weben keresztül feliratkoznia a vizsgalapra, a résztvevők névsorát a Tanulmányi Osztály szerkeszti vizsgalappá. Amennyiben javítási időpontot kíván a tanszék biztosítani, azt is a vizsgaidőszakra írhatja ki. A vizsgákra történő jelentkezések a szorgalmi időszak 13. hetétől – december 06-tól - fogadhatók el és a szorgalmi időszak utolsó napjáig minden hallgatónak a számára előírt tárgyakból vizsgára jelentkeznie kell. Egy hallgató egy tantárgyból csak egy időpontot jelölhet meg. A vizsgákra a jelentkezések az egyetem számítógépes hálózatán keresztül történnek. Szóbeli vizsgák esetében az átjelentkezési/leiratkozási határidő a vizsga előtti munkanap 10.00 óra. A kizárólag írásbeli részből álló vizsgákra történő átjelentkezést legfeljebb a vizsga előtti második munkanap 10.00 óráig lehet megtenni. Javítóvizsgára a hallgatókat a vizsgalapra a Tanulmányi Osztály viszi fel. Vizsgára nem bocsátható a hallgató, leckekönyvébe érdemjegy nem írható, ha az adott tárgyból az index aláírása hiányzik. Az aláírás ellenőrzéséért az érdemjegyet aláíró vizsgáztató felelős. A hallgatónak a leckekönyv aláíratást az utolsó oktatási héten kell elvégeztetnie: december 13-17-ig. A tantárgy vezetője megtagadhatja az index aláírását a meg nem engedett mértékben hiányzó hallgatóknak. Azon hallgatók névsorát, akiknek a tantárgy vezetője megtagadta aláírni a leckekönyvét, kérjük a Tanulmányi Osztályra eljuttatni a vizsgaidőszak 1. hetének végéig (december 24-ig). A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 13.-19. §.-i foglalkoznak a vizsgáztatás rendjével. A PTE ÁOK hallgatói részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzatának melléklete rendezi az utóvizsga díjak mértékét is: "B" vizsga esetén 500,- Ft "C" vizsga esetén 1.000,- Ft vizsgadíjat tartozik a hallgató az Egyetem számlájára befizetni. Kérjük a tisztelt vizsgáztató Kollégákat, szíveskedjenek fokozottan ellenőrizni, illetve csak azt a hallgatót utó-, illetve javító vizsgára bocsátani, aki a vizsgadíj befizetését az átutalási csekkszelvénnyel igazolni tudja. A vizsgajegyeket az ETR Web felület megfelelő menüpontjánál kell a rendszerbe bevinni és az így feltöltött, szabályosan lezárt vizsgalapokat a vizsgát követő napon 12 óráig kinyomtatva, aláírva eljuttatni a Tanulmányi Osztályra. ÚJ: ez a szabályozás ettől a félévtől minden (tehát nem csak a kreditrendszerben oktatott) évfolyamra érvényes! A vizsgaidőszak végén különösen fontos a határidő betartása a következő szemeszter tárgyfelvételei miatt, mivel az érintett tárgy csak akkor válik teljesíte

Hírarchívum