Képzés

A szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

 

A fogorvostudományi szakon a képzés a többi alapszaktól eltérően osztatlanul zajlik, tehát a szakon nem szerezhető alapfokozat, a felvettek tanulmányaik megkezdésétől Master szintű képzésben vesznek részt.

A képzési idő: 10 félév. 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: fogorvos, használható cím: doctor medicinae dentariae, ennek rövidítése: dr. med. dent.

A szak képzési célja olyan fogorvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás alapján képesek részt venni az egészségügyi ellátásban, és fogorvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek, valamint megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítése után választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végeznek.

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait; képesek ezen ismereteket az alapellátási gyakorlatban alkalmazni. Megismerik a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, a gyakoribb fog- és szájbetegségek, általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit, képesek dönteni a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz, szakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről.

A képzés végére a jelöltek rendelkeznek mindazon manuális készségekkel is, amelyek alkalmassá teszik a fogorvosi alapellátás végzésére, megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlattal az alapellátásban a fogorvosi munkához szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerek alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes következtetések levonására, kellő fogtechnikai ismeretekkel a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására. Elsajátítják a következő fogászati klinikai ismereteket és képességeket: preventív fogászat, megtartó fogászat, szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás. Az ötéves fogorvosképzést követően a jelöltek fogorvosdoktori diplomát kapnak. Ezt követi a két évig tartó szakorvosképzési (rezidens) időszak, melynek sikeres befejezését követően a jelöltek fogszakorvosi oklevelet kapnak.

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 125 – 159 kredit

Alapozó ismeretek: 80 – 100 kredit

  • alapozó tantárgyak (fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia, szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális patológia, általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia), funkcionális biológia (fiziológia, orális biológia), magatartástudomány (pszichológia, szociológia, etika)

Előkészítő klinikai ismeretek: 45 – 59 kredit

  • bevezetés a klinikai módszerekbe (belgyógyászat, sebészet, fogászati preklinikum), diagnosztika (laboratóriumi diagnosztika, patológiai diagnosztika, diagnosztikus képalkotó eljárások, általános és orális radiológia), népegészségtan (gazdasági ismeretek), gyógyszertan (farmakoterápia, toxikológia)

A szakmai törzsanyag ismeretkörei 115 – 131 kredit

Klinikai ismeretek: 25 – 31 kredit

  • a megbetegedések és terápiájuk komplex ismerete (orvosi genetika, belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, szájnyálkahártyabetegségek, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, oxiológia stb.), továbbá választható ismeretek.

Fogászati klinikai modul: 90 – 100 kredit

  • preventív fogászat, oralis diagnosztika, megtartó fogászat (konzerváló fogászat, endodontia, parodontológia stb.), szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás, továbbá választható ismeretek. A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%.

Diplomamunka: 20 kredit

Idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények

  • Orvosi szaknyelvi C típusú vizsga angol nyelvből az abszolutórium megszerzésének egyik feltétele.
  • Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga – bármely olyan élő világnyelvből, amelyben az orvostudománynak tudományos szakirodalma van (kiemelten: angol) – diploma elnyerésének feltétele.
  • A PROFEX államilag elismert orvosi szaknyelvi vizsga mind a diploma megszerzéséhez szükséges képesítési követelményt, mind az egyetemi tanulmányok lezárásához szükséges nyelvi követelményt kielégíti.